Бекстейдж видео по време на снимки за корица на списание FHM Romania с фотографката Велислава Каймаканова Ножарова

YouTube Preview Image

* Photography – Velislava Kaymakanova Nozharova