Видео: Моделката Светла Пламенова Мишева пред камерата на фотографката Велислава Каймаканова – Ножарова

YouTube Preview Image

* Photography: Velislava Kaymakanova – Nozharova