Бекстейдж видео: Ралица Кирилова за корица на списание FHM Bulgaria с фотограф Велислава Каймаканова – Ножарова

YouTube Preview Image

* Photography – Velislava Kaymakanova Nozharova